پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی


پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 1

در دنیای امروز موضوع گرفتن عکس های سلفی به پدیده همه گیر تبدیل شده است. در اماکن توریستی گرفتن عکس های سلفی رواج دارد، برخی به عادت «خود عکس» گرفتن و قرار دادن آن در شبکه های اجتماعی مشغولند و به دنبال گرفتن بازخورد از سوی دیگران در تماشای خود می باشند.روان شناسان استفاده بیش از حد از عکس های سلفی را نوعی اختلال روانی می دانند، خودشیفتگی و خودشیء انگاری و کشف هویت و رازهای وجودی از دلایل گرفتن مستمر عکس های سلفی است.

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 2

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 3

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 4

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 5

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 6

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 7

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 8

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 9

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 10

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 11

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 12

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 13

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 14

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 15

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 16

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 17

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 18

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 19

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 20

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 21

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 22

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 23

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 24

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 25

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 26

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 27

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 28

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 29

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 30

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 31

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 32

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 33

پل طبیعت در تسخیر سلفی ها +تصاویر تماشایی - تصویر 34

منبع: مجله گیزمیز

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه